CK 70 stadgar: Lyder under Skånes canastaförbund.

Klubben är till för att skapa ett gott kamratskap och intresse för canasta-spel,

ordna tävlingar mellan medlemmar och andra klubbar,

samt trivselkvällar med mat och spel.

Styrelsen består av fem ledarmöter och två suppleanter.

För granskning av klubbens ekonomi en revisor.

För planläggning av tävlingar inom och utom klubben en spelansvarig

samt spelledare och en reservansvarig.

Samt för den allmänna trivseln en festkommíté och två lotteriansvariga.

Tävlingsförslag och fester med spel underställes styrelsen för av eller tillstyrkan.

År-och övriga avgifter samt arvoden bestämmes vid årsmöte.

Klubbens kassa handhas av kassören, medel är avsatta som säkerhet för klubben.

Styrelsen är ansvarig för förvaltning och räkenskaper.

Sex klubbar ingår i Skånes Canastaförbund, två medlemmar från varje klubb

ingår i ett råd som sammanträder minst en gång om året,

före feb. månads utgång, för att ta hand om förbundets angelägenheter.

Medlemmsavgift till förbundet betalas vår o. höst.

 

 Styrelsen:

Klubben avhåller ordinarie årsmöte före februaris månads utgång.

Övriga sammanträden på ordförandens kallelse. Den är beslutsmässig då minst

tre ledarmöter är närvarande och om beslutet är enhälligt.

Önskar någon eller några medlemmar väcka frågor, som skall behandlas vid årsmötet,

skall skriftlig anmälan göras till styrelsen senast 14 dagar före mötet.

Övriga frågor som medlemmar vill ha framförda meddelas till styrelsen,

frågorna behandlas vid någon av klubbens spelkvällar.