Årsmöte 2019-01-28 kl.18.30

Tre motioner lämnades.

1.Mötet öppnades             Väkta frågor " spelregler "
2. Dagordning godkänndes tre förslag lämnade. Hans, Lennart, styrelsen.
3.Styrelsen valdes         Ny räkning godtogs  1 - 0 samt
4. orfd. Christer               vid lika kortpoängen.
5. sekr. Britt           OBS på grund av seriespel
6. val av protokolljusterare            startar vi den 19 augusti.
och rösträknare. Lotta o. Bengt Tävling den 25 augusti.
7. verksamhets berättesle.  OK vårfest 4 maj, sommarfest 6 juli, julfest 7 dec
8.kassaroport.                    OK vårtermin- slutar 6 maj höstterminen 2 dec
9.revisionsberättelse.          OK  
10.arvode festkommiten fria spel  Styrelsen vill ha in förslag på jubileumsfest.
Lotta o. Lena  

Årsmöte 2018-01-15 kl.18.30

Inga motioner lämnade.

1.Mötet öppnades 11. revisersup. Christel
2.Dagordningen godkänndes 12. lotteri Alina o. Lilian
3.Styrelsen valdes 13. kaffekok. Bitte o. Eva
4.ordf Christer 14. valbere. Bitte o. Bibbi
5.sekr. Britt 15.Festk.Lotta, Barbro,Kerstin
6.kassör Nicke 2 år verksamhetsberättelse och
7.spelledare Gullvi kassarapport, revisionberättese
8.reservans. Lis lästes upp och godkändes 2017
9.styrelsesup. Per o. Eva Ny utdelning från 5 till 10 vinster
10.revisor. Lennart o. Lotta godtogs för vår-höst spel.

Dagar för vår-sommar och julspel 2018 blir 5/5, 7/7, 8/12.

 

 

 

Årsmöte 2017-03-13

 1.  Mötet öppnades  11. Val av styrelse 2017    
 2  .Dagordningen godkänndes  ordf. Christer 2 år, sekret. 1 år Britt    
 3.  Till mötes ordf. valdes Christer  kassör.Nicke    
 4.  Till mötes sekr. valdes Britt.  spelledare. Gullvi 1 år    
 5.  Till protokollsjusterare valdes Siv o. Peter  reservans. Lis 1 år.    
 6.  Versamhetsberätteslsen godkändes.  styr. supleant samt inköp  Per 1 år    
 7.  Kassarapporten godkändes  revisor Lennart o. Lotta 1 år.    
 8.  Revisionsberättelsen godkändes  lotteri Alina o. nummerlotteri Lilian 1år.    
 9.  Ansvarsfrihet för styrelsen 2016 godkändes  kaffekokning ansvarig Bitte    
 10. Arvoden oförändrade  Festkommitén. Barbro. Kerstin. Lotta.    
 12. val till Skånes canastaförbund. Styrelseled Christer 1 år.  
 Valberedningen. Bibbi o. Bitte. 1 år  

Årsmöte 2016-01-25

 

1 .Mötet öppnades 11.Styrelse medlemmar          
2. Dagordningen godkändes Ordförande sitter till 2016 Christer      
3. Christer valdes som mötets ordf.   kassör 2 år 2017 Nicke      
4. Britt som mötes sekreterare.    sekreterare 1 år 2016 Britt      
5. Verksamhetsberättelsen lästes upp    spelledare   1 år 2016 Gullvi      
6. Nicke gick igenom ekonomin.    reservansv. 1 år 2016 Lis      

7. Revisorerna lämnade sin rapport som

    godkändes av medlemmarna.

   styrelsesu.  2016

   revisorer     2016

Per o. Lasse

Micke o. Lennart

     
8. Versamhetsberättelsen lästes upp.    veckolott.i 1 år 2016 Alina      

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Arvodena gicks igenom godkänndes

   nummerl. 1 år 2016

   kaffeko.   1 år 2016

Lilian

Lasse

     

Medlems- och spelavgifter för 2016 samma

Resersättning 200:-/bil + 25:-/

medlem som åker med.

 

   festkommitén  1 år  

   telefoners. 500:-/år 

   valbered.  2 st 1 år

 

Lis, Eva och Bitte

Lis

Bibbi o. Eva

 

     

   

 Förslag på nytt spelsystem,

som godtogs av medlemmarna:

   
 Spelvinst räknas som 1 poäng, förlust som 0. vid lika 0,5 var.    

 Kortpoängen följer med hela tiden, månadspriser och utdelningar som vanligt.

 

Se spelregler

Under kortpoäng

   

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte 2015-02-09

1. Mötet öppnades     10. Arvoden och medlemsavgifter sänktes på styrelsens     förslag  
2. Dagordning godkändes    till 350:-/ termin. Spelavgifter kvarstår med 30:-/ termin.  
3. Christer valdes att leda mötet     Festkommiten 200:-/ person och år.  
4. Britt för protokollet    Telefonersättning ( reserver ) 500:-/ år.  
5. Bernt D och Lennart ljusterar, räknar   

 Resersättning 200:-/ bil + 25:- per medlem

 som åker i samma bil.

 
6. Versamhetsberättelsen godkändes  

 11. Val Ordf. 2 år Christer. Sekr. 1 år Britt.

 Spelledare 1 år Gullvi.

 
7. Kassarapporten godkändes    Reservans. 1 år Lis. Styrelse supp 2 st 1 år. Lars o. Per.  
8. Revisionsberättelsen godkändes  

 Revisorer 2 st 1 år. Micke o. Lennart.

 Revisor supp 1 år Bernt D.

 
9. Ansvarsfrihet för styrelsen 2014 lämnades    Veckolotteri Alina, Nummerlotteri Lilian, Kaffekok Lasse,  
     Festkommité 3 st. Eva Bitte och Lis. Valberedning Bibbi.  

12. Val till Skånes canastaförbund.

      Styrelseledamot 1 år Chister, suppleant 1 år Nicke. Representant till årsmöte 1 år Nicke o. Christer.

13. Övriga frågor. Kortpoäng,  efter handuppräckning godtogs + 0,5 poäng till vinnaren max 5,5

förlorande laget behåller sina kortpoäng, men kan max komma upp i 5 poäng.